Kallelse till årsmöte BAS in Sweden 2020

Stockholm 22 september 2020

Kallelse till årsmöte

Här med kallar vi, BAS in Sweden, till årsmöte lördagen den 24 oktober kl. 11.00.

På grund av rådande situation håller vi årsmötet digitalt via Zoom. Länk och information om hur man kopplar upp sig kommer att publiceras här och på Facebook i god tid före mötet.

Vi hoppas på att många av er kan och vill delta. Du anmäler dig enklast genom att maila info@basinsweden.org så bjuder vi  in dig till mötet, samt bifogar länk till Zoom. O.s.a. 17 oktober.

Dagordningen för årsmötet hittar du nedan.

Hoppas du har en skön höst  och att vi ”ses” på årsmötet.

Dagordning hittar du här

Årsredovisning hittar du här

Med vänliga hälsningar

Maria Lagneby
Ordförande
BAS in Sweden

Dagordning i textformat:

Kallelse till årsmöte 2020-10-24

BAS in Sweden – ideell förening
Ordinarie årsmöte 2019-2020
Tid: 24 oktober kl. 11.00
Plats: Via videolänk som delges i god tid före mötet

1 Årsmötet öppnas av ordförande

2 Fastställande av röstlängd för årsmötet

3 Val av ordförande och protokollförare för årsmötet

4 Val av en protokolljusterare

5 Frågan om årsmötet har utlysts i behörig ordning

6 Fastställande av föredragningslista

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-2020

8 Styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2019-2020

9 Revisionsberättelsen

10 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen

samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

12 Eventuella motioner

13 Val av styrelseledamöter

14 Val av styrelsens ordförande

15 Val av två revisorer

16 Val av valberedning

17 Övriga frågor

18 Årsmötet avslutas