BAS in Sweden är en liten ideell, politiskt och religiöst obunden gräsrotsorganisation grundad 2009 till förmån för BAS arbete i Nepal. Vi stödjer BAS arbete i Nepal ekonomiskt genom insamlings- och informationsarbete i Sverige. Genom ideella insatser från samtliga medverkande och en minimal administration, kan vi säkra att alla bidrag går dit där de behövs som mest.

År 2001 grundades BAS i Nepal av nepalesiskan Rita Kharel som genom att stärka de medborgerliga rättigheterna hos de mest utsatta nepaleserna vill stärka demokratin i landet. Rita valde namnet Brahmasthani Awareness Society – BAS.  Brahmasthani är namnet på ett hinduiskt tempel i Ritas hemby i södra Nepal. Vidare är BAS ett nepalesiskt ord som betyder härbärge.

BAS ARBETE I NEPAL

BAS vill ge fattiga människor tillgång till de nödvändiga verktyg som krävs för att de ska kunna förbättra sin situation. För att åstadkomma detta drivs ett härbärge där omedelbar hjälp erbjuds i form av mat, logi och omvårdnad under personens sjukdomstid. BAS arbetar också aktivt med att ge utbildning och förmedla insikt kring mänskliga och medborgerliga rättigheter. På detta sätt är tanken att de som en gång blivit hjälpta av BAS, i sin tur ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Nepal.

Dagens BAS har sin upptakt i den vård som familjen Kharel i början gav behövande i sitt eget hem. De få bäddplatser som gavs här fylldes snabbt upp och snart hyrde man två lägenheter i syfte att kunna öka antalet hjälpta personer. På detta sätt har familjen Kharel drivit och bekostat BAS på egen hand och successivt har man kunnat trappa upp verksamheten.

Parallellt med den ökade omfattningen av BAS verksamhet har förståelsen och acceptansen hos omgivande samhälle ökat. I början av 2000-talet var ett lokalt privat initiativ och ideellt engagemang som verkade för att stärka behövande personer längst ner på samhällsstegen något okänt i Nepal. Familjen Kharel och BAS sågs därför till en början med viss skepsis och många ifrågasatte motiven för verksamheten. Efter att under många år ha visat att man menar allvar i sin strävan och inte har någon personlig vinning med BAS har man nu skapat ett mycket gott samarbete med sjukhusdirektörerna, läkarna och sjuksköterskorna vid de allmänna sjukhusen i Nepal. BAS samarbetar idag tätt med exempelvis barnsjukhuset Kanti Hospital, universitetssjukhuset T.U. Teaching Hospital och Bir Hospital.